LÃNH ĐẠO CÔNG TY THĂM VÀ CHÚC TẾT LÀO 2017

 

Chủ tịch công ty thăm và chúc tết Đơn vị Nông trường I

 

Chủ tịch công ty thăm và chúc tết Đơn vị Nông trường IV

Chủ tịch công ty thăm và chúc tết đơn vị Nông trường III

   

Ban lãnh đạo công ty chúc tết xí nghiệp chế biến