Ảnh Công ty hỗ trợ

Công ty hỗ trợ một dàn máy vi tính và một máy in màu đối với Công an huyện Lào Ngam (ngày 13/9/2018)