06 03

Tập trung khai thác mủ đầu năm

        Chỉ đạo của lãnh đạo BLĐ công ty  quyết tâm đạt và vượt kế hoạch (KH) sản lượng khai thác mủ năm 2017.

        Theo đó, các Công ty TNHH cao su ĐắkLắk, các đơn vị có vườn cây cao su khai thác mủ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2017 cần có giải pháp chủ động, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành KH sản lượng 2017.

 

Đối với vườn cây đưa vào chế độ cạo tận thu (vườn cây già chuẩn bị tái canh, vườn cây chuẩn bị thanh lý trả đất về địa phương): yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo kỹ thuật, trang bị vật tư đầy đủ, thăm dò cây khô miệng cạo trước đây nay đã phục hồi để mở cạo lấy mủ.

     Quản lý chặt diện tích, quy hoạch vỏ cạo, bố trí lao động phù hợp để tổ chức cạo và tận thu sản lượng triệt để trước khi đưavườn cây vào cưa cắt thanh lý. Trường hợp thiếu lao động cạo mủ, công ty chủ động nghiên cứu phương án giao khoán phù hợp đối với vườn cây cạo tận thu còn 1-2 năm trước khi thanh lý tái canh.

     Đối với vườn cây trong độ tuổi khai thác, các đơn vị thực hiện đúng chế độ cạo, cạo hết cây, tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác mủ, quy định số lần và nồng độ bôi thuốc kích thích, phòng trị bệnh kịp thời cho vườn cây để bảo đảm hiệu quả thu hoạch trong chu kỳ khai thác mủ đạt và vượt năng suất thiết kế.

   GĐ công ty, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật trên vườn cây kinh doanh và vườn cây cạo tận thu nhằm bảo đảm thực hiện KH sản lượng khai thác vượt KH tập đoàn giao cho các công ty, đơn vị năm 2017.

  • Rating
  • 440 Times