Được chính quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho phép đầu tư qua việc cấp giấy phép đầu tư nước ngoài số 119-09/KH- ĐT ngày 24/08/2009 của Bộ KH- ĐT nước CHDCND Lào và giấy phép kinh doanh số 1070/VNT- ĐKKD ngày 11/03/2010 của Vụ Nội Thương - Bộ Công Thương Lào.