THÔNG BÁO MỜI THẦU

Được viết: Thứ sáu, 27 Tháng 12 2019

  Công ty TNHH cao su Đắk Lắk - Daklaoruco

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

 

Trang Web đăng tải: Daklaoruco.com

Tên bên mời thầu:  Công ty TNHH cao su ĐăkLăk.

Địa chỉ: BẢN THA LUỐNG, TP. PAKSE, TỈNH CHAMPASAK, LÀO

SỐ ĐIỆN THOẠI: 00856 31 212570;         FAX: 00856 31 252982

Mã số thuế: 2 2 3 8 6 9 9 2 9 9 0 0

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01-cung ứng vật tư, phụ tùng MMTB bảo dưỡng dây chuyền chế biến mủ. “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa RTư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 2.100.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỉ một trăm triệu đồng chẵn).
 • Nội dung chính của gói thầu:

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 01-cung ứng vật tư, phụ tùng MMTB bảo dưỡng dây chuyền chế biến mủ.

+ Địa điểm: tại Nhà máy chế biến mủ Daklaoruco

+ Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

+ Tên cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Công ty TNHH cao su ĐakLak.

+ Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

+ Trưởng phòng KTSX giúp Chủ đầu tư điều hành dự án.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
 2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ, một giai đoạn
 3. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 đến trước 08 giờ 00’, ngày 03 tháng 01 năm 2020, thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00’ ngày 03 tháng 01 năm 2020 (trong giờ hành chính).
 4. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH cao su ĐakLak, Bản Thaluong, huyện Pakse, tỉnh Champasak, Lào

Điện thoại: 00856 31 212570;            FAX: 00856 31 252982

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. HSMT: miễn phí
 2. Bảo đảm dự thầu: 31.500.000 đồng. (Ba mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
 3. Thời điểm đóng thầu trước 08 giờ 00, ngày 03 tháng 01 năm 2020

9. Thời điểm mở thầu 08 giờ00, ngày 03 tháng 01 năm 2020

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

4 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

5 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 2.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.

6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 3% giá gói thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.

8 Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

                     

Trụ sở chính

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Thành phố Pakse, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: +856 31212570; Fax: +856 31252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com